GIRVAN 11y.o. 2007/2019 - Sherry hogshead - Sweet Friday Germany 2019 #1 54,7% 1x0,70L | EXKLUSIVE SPIRITUOSEN, WHISKY, SLYRS, RUM, GIN, BRANDY