BRACKLA 7y.o. 2011/2019 - 2x Sherry Octave Cask Dark Friday 2019 #1 52,8% 1x0,70L | EXKLUSIVE SPIRITUOSEN, WHISKY, SLYRS, RUM, GIN, BRANDY